Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası | Bitfeks


Kara para aklama; yasal olmayan kaynakların, görünürde meşru yatırımlara veya nakit paraya dönüştürülmesi suretiyle örtbas edilmesi olarak ifade edilir. Bitfeks, müşterilerinin hesap güvenliklerine büyük önem vererek en iyi hizmeti sunmak konusunda son derece hassas bir tutum sergilemektedir. Hangi koşullarda olursa olsun kara para aklanmasının önlenmesi amacı ile “mşterini tanı” (AML) politikasını eksiksiz bir şekilde uygulamaktayız. Kara para aklama politikası (AML politikası), para aklanmasını ortadan kaldırmak amacıyla Bitfeks’in belirlediği mekanizmaları ve prosedürleri özetler.
Kara para aklama politikasının amac, Bitfeks bünyesinde bulunan müşterileri, hizmet ve işlemleri değerlendirip riski azaltmak, terörizm finansmanının ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesiyle ilgili olarak personelin bilinçlendirilmesi, bu doğrultuda şirket faaliyetlerini yürürlükte bulunan mevzuat gereğince yerine getirildiğinin müşterilere beyan edilmesidir.
AML politikası doğrultusunda, şirketin işleyiine ve hizmetlerine zarar gelmemesi amacıyla haklarında AML politikasının işletildiği yeler, Bitfeks’te sunulan hizmetlerden yararlanan ve AML politikasında belirtilen unsurlar kabul eden gerçek kişileri ifade eder.
Bitfeks, kara para aklama politikasını uluslar arası norm ve standartlara uygun olarak düzenlemiştir. Bu kapsamda alınan tedbirler; bütn üyelerin kimlik bilgilerini belirli bir düzeye kadar doğrulama, üyelerin gerçekleştirdiği olası bir şüpheli işlemi ilgili kurum veya kuruluşlara bildirme, ilgili politikanın uygulanabilirliğini ve icra edilmesini koordine etmek amacıyla gerekli organizasyonu sağlamaktır. Buna göre Bitfeks şu politikaları izlemektedir:

  • Suçlu veya terörizm yanlılarıyla iş ilişkileri kurmamak,
  • Suç veya terörizm eylemlerinden kaynaklı işlemleri işleme sokmamak,
  • Suç veya terörizm eylemleriyle akalı hiçbir işlemi kolaylaştırmamak!

Risk Değerlendirmesi
Bitfeks, ulusal veya uluslar arası gerekliliklere uygun şekilde kara para aklama ve terörizm finansmanı için riske dayalı hiçbir yaklaımı benimsemez. Bundan dolay, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine dair önlemler, daha önce belirlenen riskler ile doğru orantılıdır. Gerekli kaynaklar “öncelik esasına göre kullanılmakta ve en önemli risklere, en büyük tedbirler alınmaktadır.
Bitfeks, üyelerine ait finansal işlemlerin kontrol edilmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimsemez. Dolayısıyla kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesini engellemek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemlerle risk analizi yapar ve bu analiz sonucunda elde edilen bilgilerle ilgili üyelerini izlemeye alabilir. Yüksek risk grubunda bulunan işlem ve müşteriler şunlardr:

  • Bir adet kripto para alım ve satış işleminin ya da birden fazla ilişkili işlemlerin toplam miktarı 100.000 TL (Yüz Bin) veya daha fazla ise,
  • Bir adet kripto para takas işleminin ya da birden fazla ilişkili işlemlerin toplam miktarı 100.000 TL (Yüz Bin) veya daha fazla ise,
  • Yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında, şüpheli işlem bildiriminin gerekli olduğu durumlarda,
  • Daha önce sağlanan kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda herhangi bir şüphenin ortaya çıkması halinde,
  • Para kaynaklarının kolay bir şekilde doğrulanamadğı hallerde,
  • Meşru bir amaca sahip olağandışı işlemlerin tespiti halinde!

İlem İzleme
Şüpheli eylemlerin tespiti ve risk değerlendirmesi için önem arz eden araçlardan biri de, müşteri işlemlerinin izlenmesi ve sonrasında elde edilen bilgilerin analizidir. Para aklama şüphesi ortaya çıkar ise, Bitfeks bütün işlemleri takip etme ve aşağıda belirtilenleri uygulama hakkına sahiptir:
1-) üpheye dayalı herhangi bir ilemin ilgili birimlere bildirilmesi,
2-) İlgili kullanıcıdan belge ve ek bilgi sunmasının talep edilmesi,
3-) Kullanıcı hesabının kapatlması veya bloke edilmesi.
Yukarıda belirtilen liste, tam olarak kapsamlı bir liste değildir! Kara para aklama politikası sorumlusu, kullanıcıların işlemlerini günlük olarak takip eder, raporlar ve şüpheli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceklerinin belirler.
Müşterini Tanı Politikası
Müşterini tanı politikası hakkında detaylı bilgi almak için “KYC Politikası” sayfasnı ziyaret edebilirsiniz.
Doğrulama Prosedürü
Bitfeks, KYC (müşterini tanı) politikasına uyumu sağlamak ve kara para aklamayla mücadele standartlarını belirlemek amacıyla kendi prosedürlerini oluşturur.
Bitfeks üyeleri, resmi kurumlar tarafından onaylanmış bir kimlik belgesini ibraz etmekle ykümlüdürler (kimlik kartı, pasaport vb.) Bitfeks, AML politikasının amaçları doğrultusunda üyelerinin kimlik bilgilerini alma hakkını gizli tutar. Bahsedilen bilgiler, Bitfeks Gizlilik Politikası kapsamında işlenerek güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Bitfeks, ayr bir kimlik belgesi talebinde de bulunabilir (tam ad ve adres bilgilerini içeren, son 3 aya ait su-elektrik faturası veya banka dekontu vb.)
Bitfeks, üyelerinin ibraz ettiği belgelerin ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu teyit ederek, şüpheli veya tehlikeli olarak tanımladığ kullanıcılar hakkında ek bilgi isteme hakkını gizli tutar. Şayet ilgili kullanıcının herhangi bir bilgisi değiştirilmişse ve gerçekleştirdiği işlemler şüpheliyse, Bitfeks tarafından güncellenmiş belgeler de talep edilebilir.
Raporlama
Bitfeks tarafından sağlanan hizmetler doğrultusunda, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine dair şüpheli hallerde, gereken işlemler yapılacak ve bu işlemlerin tutarına bakılmadan Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirecektir. Şüpheli eylemde bulunan gerçek kişiler, bu kişilere destek veren temsilciler, şüpheli eylemi bildirme sorumluluğunu yerine getirmeyen çalışan ve yöneticiler, bütün idari, hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu tutulacaktır.
Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu
AML politikasına uymayı sağlamakla görevli bir Bitfeks personelidir. Kara para aklamayı önleme sorumlusunun görevlendirildiği konular ise şunlardır:
1-) Kullanıcıların kimlik bilgilerini toplamak,
2-) Yönetmelik ve kanunlara uygun olarak gereken bütün raporları oluşturmak, bu raporları gözden geçirmek ve saklamaya dair i politika ile prosedürleri oluşturarak güncellemek,
3-) Kullanıcıların sıra dışı eylemleri nedeniyle ortaya çıkan sapmalar takip ve analiz etmek,
4-) Form, belge, günlük oturum ve dosya giriş-çıkışlarını kaydetmek, bunları almak için “kayıt yönetim sistemi” uygulamak,
5-) Düzenli bir şekilde risk değerlendirmelerini güncellemek.
İç Denetim, Eğitim ve Güncelleme
Bitfeks, mevzuata uygun şekilde çıkardığı prosedürler ve personel politikasıyla eğitim kapsamında bulunan bütn sorumlulukları yerine getirir. Bu doğrultuda, kara para aklamanın engellenmesi prosedür başta olmak üzere, çalışanlarına eğitim verir ve bu bilgilerin güncelliğini sağlar. Ayrıca, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine karşı kanun ve yönetmeliklerle alakalı eylemlerin şirket politikalarına, usullerine ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olup olmadığını periyodik olarak denetler.